Catechol

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C6H6O2
Molecuulmassa: 110,11064 g/mol 

wikipedia

H-zinnen: 312-302-319-315

Schadelijk bij contact met de huid. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie.

P-zinnen: 301+312-302+352-305+351+338

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

vier × 2 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »