STOF

Azobenzeen

 

wolfram

STOCKBEHEERC5H12O
Formule : C12H10N2
Molecuulmassa: 182.226 g/mol
 H-zinnen
H:3350-341-332-302-373-410
Kan kanker veroorzaken. Verdacht van het veroorzaken van genetische schade. Schadelijk bij inademing. Schadelijk bij inslikken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
P-zinnen
P:201-273-280-314
Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.
EXPERIMENTEN
FILMS
QUIZZEN
SPELLEN
CARTOON
ANIMATIES SIMULATIES
APPS
WEB2.0
KINDEREN EN CHEMIE

 

translate »