Bleekwater

STOF

STOCKBEHEER
Formule: NaClO-oplossing

H-zinnen: 314-400-EUH031

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Vormt giftig gas in contact met zuren.

P-zinnen: 280.1+3-301+330+331-305+351+338

Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

 

FILMS

 

QUIZZEN

 

SPELLEN

 

CARTOON

 

ANIMATIES SIMULATIES

 

APPS

 

WEB2.0

 

KINDEREN EN CHEMIE

 

Aanmelden

vier × 4 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »