1,2-dichloorethaan

STOF

wolfram

STOCKBEHEER
Formule: C2H4Cl2
Molecuulmassa: 98.95 g/mol 

wikipedia

H-zinnen: 225-350-302-319-335-315

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Kan kanker veroorzaken. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie.

P-zinnen: 201-210-302+352-304+340-305+351+338-308+313

Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/… wassen. NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen. Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

Klein etiket
Klein etiket iPad

MSDS-sheet

 

EXPERIMENTEN

 

FILMS

QUIZZEN

SPELLEN

CARTOON

ANIMATIES SIMULATIES

APPS

WEB2.0

KINDEREN EN CHEMIE

Aanmelden

zeventien − 17 =

Zoektermen

Een UCLL project

logo lerarenopleidinglogo UCLLlogo Vakdidactieklogo Art of Teaching

Partners

logo covalent

translate »